Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w SCANPACK E.Imbirska, P. Imbirski, J. Mokracki Sp. j.  dbałość o Państwa dane osobowe zawsze była dla nas niezwykle ważna. Nowe przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych zaczną być stosowane od dnia 25 maja 2018 roku. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) zostało stworzone, aby dać Państwu większą kontrolę nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane przez przedsiębiorców oraz podmioty publiczne. W związku z powyższym rozporządzeniem, w celu realizacji nałożonego obowiązku informacyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa poniższy pakiet informacji.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest SCANPACK Ewa Imbirska, Piotr Imbirski, Janusz Mokracki spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żonkilowej 14 (dalej „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
adres e-mail: rodo-ostrzeszow@scanpack.pl lub rodo-poznan@scanpack.pl
adres pocztowy: ul. Żonkilowa 14, 60-175 Poznań lub ul. św. Mikołaja 25E, 63-500 Ostrzeszów
Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zawieranymi umowami oraz transakcjami dokonywanymi przez Państwa ze Spółką.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług oraz sprzedaży towarów;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożycie Państwo taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług Spółki lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to Państwo zgodzicie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych z naszych stron www.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście.

Czy wymagamy od Państwa podania nam swoich danych osobowych?
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę:

 • Dane identyfikujące Państwa, w tym adres pocztowy oraz adres i dane, na które mają być wystawiane faktury i rachunki, adresy e-mail, numery telefonów, Państwa formę grzecznościową (np. Pan/Pani), numer NIP (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli Państwo nabywać naszych towarów oraz korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 r. - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możecie Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania Waszych danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy naszym Dostawcom Usług. Współpracujemy ze starannie wybranymi Dostawcami Usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu.  Należą do nich, przykładowo, firmy, które dostarczają nam:

 • usługi związane z technologią (na przykład wsparcie naszych stron internetowych i innych systemów biznesowych, z których korzystamy w celu sprzedaży towarów oraz świadczenia naszych usług);
 • usługi związane przechowywaniem, łączeniem i analizowanie danych;
 • usługi kurierskie;
 • usługi z zakresu prowadzenia księgowości Spółki;
 • usługi prawne, w tym windykacja należności, i inne wyspecjalizowane usługi.

Naszym Dostawcom Usług udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz.

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
 • w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części). Na przykład w związku z przejęciem lub fuzją.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu zapewnienia tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Równocześnie zapewniamy Państwa, że nigdy nie sprzedajemy Państwa danych.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).